Tagatise võtmise kord

21.05.14

Viljandi Linnaraamatukogu teavikute

kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord

 

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse $ 15 lõike 5 ja 5¹ alusel ning kooskõlas

kultuuriministri 12.07.2004 määrusega nr 9 ,,Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend" ja Viljandi Linnaraamatukogu põhimäärusega.

 

$ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega sätestatakse Viljandi Linnaraamatukogust (edaspidi raamatukogu) teavikute

kojulaenutamisel tagatise määramise alused ning tagatise võtmise ja tagatise tagasi maksmise kord.

 

$ 2. Tagatise määramise alused

(1) Raamatukogu võib nõuda lugejalt teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:

1) lugeja elukoht ei ole Viljandi maakond (v.a. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

üliõpilased ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilased)

2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 

$ 3. Tagatise suurus

(1) Tagatise suurus on üldjuhul teaviku soetamise hind, kordustrükkide olemasolul viimase trüki hind, kuid mitte vähem kui 3,5 eurot teaviku kohta.

(2) Väärtuslikule teavikule võib raamatukogu määrata soetamisväärtusest suurema tagatise.

 

$ 4. Tagatise võtmine

(1) Tagatise maksmise kohustuse ning tagatise suuruse otsustab raamatukogu töötaja.

(2) Tagatise maksmise kohta koostab tagatise määraja kahes eksemplaris kviitungi, millest üks antakse lugejale ja teine jääb raamatukogule.

 

$ 5. Tagatise tagastamine

(1) Teaviku tagastamisel esitab lugeja tagatise maksmise kohta antud kviitungi, mille alusel tagastatakse lugejale tagatisraha.

(2) Lugeja kinnitab tagatise tagastamist oma allkirjaga raamatukogule jääval kviitungi koopial.

(3) Tagastamata teavikute eest makstud tagatise summad arvatakse Viljandi Linnaraamatukogu eelarve tuludesse kuue kuu möödumisel pärast teaviku laenutustähtaja möödumist.

 

$ 6. Rikutud või tagastamata teavik

Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama raamatukogutöötaja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või tasuma selle hinna kuni

kümnekordses ulatuses. Asendamise võimatuse korral on lugejal kohustus tasuda raamatukogule teaviku hind kuni kümnekordses ulatuses vastavalt raamatukogu poolt esitatud nõudele.

 

$ 7. Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 20.12.2010 määrus nr 56 ,,Viljandi Linnaraamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste ja tagatise võtmise hinnakiri".

 

$ 8. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 

 

Viljandi Linnaraamatukogu teavikute kojulaenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise kord on kinnitatud Viljandi Linnavalitsuse määrusega nr 10 (5. august 2013).