Viljandi Linnaraamatukogu põhimäärus

3.12.20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ning rahvaraamatukogu seaduse alusel.


1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1.  Nimi
Asutuse nimi on Viljandi Linnaraamatukogu
(edaspidi: linnaraamatukogu).
 
§ 2.  Haldusala
(1) Linnaraamatukogu on Viljandi Linnavalitsuse
(edaspidi: linnavalitsus) haridus- ja kultuuriameti haldusalas tegutsev Viljandi linna asutus.
(2) Linnaraamatukogu juhindub oma tegevuses seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogu manifestist ning käesolevast põhimäärusest.
 
§ 3.  Asukoht ja struktuur
(1) Linnaraamatukogu postiaadress on Tallinna tänav 7/11, Viljandi linn, sihtnumber 71012.
(2) Linnaraamatukogu struktuuris on komplekteerimisosakond, kojulaenutusosakond koos Ameerika Teabepunktiga, lasteosakond, lugemissaalid ja avatud internetipunkt (edaspidi AIP).
(3) [Kehtetu – Viljandi Linnavolikogu 27.06.2012 määrus nr 124 – jõust. 01.09.2012]
 
§ 4.  Eelarve, pangaarve ja sümboolika
Linnaraamatukogul on oma arvelduskonto, eelarve ja sümboolika.
 

2. peatükk

TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

§ 5.  Linnaraamatukogu tegevuse eesmärgid
(1) Linnaraamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mis täidab vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ka Viljandi maakonnaraamatukogu (edaspidi maakonnaraamatukogu) ülesandeid.
(2) Linnaraamatukogu tegevuse eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
(3) [Kehtetu – Viljandi Linnavolikogu 27.06.2012 määrus nr 124 – jõust. 01.09.2012]
 
§ 6.  Ülesanded
(1) Maakonnaraamatukogu ülesanded raamatukoguteeninduse koordineerimisel on:
 1) kogude komplekteerimine ja töötlemine;
 2) rahvaraamatukogude tegevuseks vajalike bibliograafia-, s.h koduloobibliograafia, täistekst- ja muude andmebaaside loomine ja pidamine;
 3) rahvaraamatukogude statistilise aruandluse korraldamine ja tegevuse analüüsimine;
 4) erialane nõustamine ja raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine;
 5) teatmebibliograafilise töö korraldamine.
(2) [Kehtetu – Viljandi Linnavolikogu 27.06.2012 määrus nr 124 – jõust. 01.09.2012]
(3) Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks linnaraamatukogu:
 1) osutab põhiteenust – kohalkasutust ja kojulaenutust;
 2) teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;
 3) komplekteerib, säilitab, teeb kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 4) osutab tasulisi eriteenuseid – paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest, individuaaltöö kabiinide kasutamine;
 5) korraldab teavikute tutvustamiseks näitusi, üritusi, kohtumisi ja loenguid;
 6) arendab riigisisest ja rahvusvahelist koostööd teiste raamatukogudega;
 7) osutab internetiteenuseid ning tagab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu;
 8) loob töötajatele kaasaegsed töö- ja olmetingimused ning võimalused täiendada oma erialased teadmisi;
 9) [Kehtetu – Viljandi Linnavolikogu 27.06.2012 määrus nr 124 – jõust. 01.09.2012]
 

3. peatükk

KOGUD, TEENINDUS 

§ 7.  Linnaraamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi erinevates keeltes teavikuid.
 
§ 8.  Linnaraamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse linnaraamatukogu kasutamise eeskirjades, mille kinnitab Viljandi Linnavolikogu.
 
§ 9.  Tasuliste eriteenuste loetelu ja tasu suuruse kinnitab linnavalitsus.
 
§ 10.  Linnaraamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
 

4. peatükk

TÖÖTAJAD

§ 11.  Töötajate koosseisu määramine ja töölepingud
Linnaraamatukogu struktuuri ja koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus direktori ettepanekul.
[Viljandi Linnavolikogu 27.06.2012 määrus nr 124 – jõust. 01.09.2012]
 
§ 12.   Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus
(1) Töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega, töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi, töö- ja kollektiivlepingu ning teiste töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
(2) Töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.
(3) Töötajatel on õigus esitada direktorile ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

 

5. peatükk

JUHTIMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE

§ 13.  Linnaraamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse linnavalitsus.
 
§ 14.  Direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea.
 
§ 15.  Linnaraamatukogu direktor:
1) tagab linnaraamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust linnaraamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
2) on linnaraamatukogu seaduslik esindaja, korraldab linnaraamatukogu tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
3) kindlustab käesolevast põhimäärusest kinnipidamise;
4) valdab, kasutab ja käsutab linnaraamatukogu vara linnavolikogu poolt kehtestatud korras;
5) töötab välja ja kinnitab linnaraamatukogu töökorralduse reeglid, töökaitsealased juhendid ja hädaolukorra lahendamise plaani;
6) teeb linnavalitsusele ettepaneku linnaraamatukogu struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamiseks, kinnitab linnaraamatukogu tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ning ametipalgad.
[Viljandi Linnavolikogu 27.06.2012 määrus nr 124 – jõust. 01.09.2012]

 

6. peatükk

RAAMATUKOGU NÕUKOGU 

§ 16.  Linnaraamatukogu töö hindamiseks ja tema tegevust puudutavate oluliste küsimuste arutamiseks moodustatakse vähemalt kolmeliikmeline linnaraamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu).
 
§ 17.  Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus, nimetades nõukogu esimehe ja liikmed.
 
§ 18.  Nõukogu kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui kolm korda aastas.
 
§ 19.  Nõukogu töövormiks on koosolek.
 
§ 20.  Nõukogu koosolekud protokollitakse.
 
§ 21.  Nõukogu põhiülesanne on linnaraamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.
 
§ 22.  Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.
 
§ 23.  Nõukogu koosolekutest võtab osa linnaraamatukogu direktor.

 

7. peatükk

VARA JA FINANTSEERIMINE 

§ 24.  Linnaraamatukogu vara moodustavad talle linnavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud vara.
 
§ 25.  Linnaraamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara linnavolikogu poolt kehtestatud korras.
 
§ 26.  Linnaraamatukogu eelarve on linnaeelarve üheks osaks, milles leiavad kajastamist kõik tulud ja kulud.
 
§ 27.  Linnaraamatukogu võib osutada tasulisi eriteenuseid.
 
§ 28.  Linnaraamatukogu tuludeks on:
1) eraldised linnaeelarvest;
2) eraldised riigieelarvest;
3) annetused füüsiliselt- ja juriidilistelt isikutelt;
4) põhitegevusega seotud põhimääruses sätestatud tasulistest teenustest;
5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
6) muud seadusega lubatud laekumised.
 
§ 29.  Toetusena riigieelarvest finantseeritakse:
1) teavikute soetamist;
2) riiklike programmide realiseerimist;
3) maakonnaraamatukogu tööd tegevate nelja töötaja töötasud ja ülalpidamiskulud;
4) üldkasutatava andmesidevõrguga ühenduse loomist ja asjakohaste tehniliste vahendite soetamist.

 

8. peatükk

JÄRELEVALVE JA ARUANDLUS 

§ 30.  Teenistuslikku järelevalvet direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.
 
§ 31.  Järelevalvet maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle teostab Viljandi maavanem.
 
§ 32.  Linnaraamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finantseeritud summade kohta.

 

9. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 33.  Linnaraamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.
 
§ 34.  Linnaraamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.
 
§ 35.  Kõik käesoleva põhimäärusega määratlemata küsimused lahendab linnaraamatukogu direktor koos nõukogu ja linnavalitsusega.
 
§ 36.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]
 
§ 37.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
 
 
Viljandi Linnaraamatukogu põhimäärus on vastu võetud Viljandi Linnavolikogu poolt määrusega nr 69 (23.02.2011).
Määruse jõustumine 26.02.2011.
 
Viljandi Linnaraamatukogu põhimäärust on muudetud Viljandi Linnavolikogu poolt määrusega nr 159 (29. mai 2013).