12.01.21
 Hea lugeja! Hetkel on häiritud sisselogimine raamatukogu lugejaportaali lugeja.ee mobiil-ID-ga. Palun kasutage ID-kaarti või kasutajatunnust ja parooli. Pikendada saab ka meili teel pikenda@raamatukogu.viljandi.ee või telefonil 433 8660 (info). Vabandame ebameeldivuste pärast.
 TÄHELEPANU! Viiruse suureneva leviku tõttu soovitame raamatud tellida raamatukappi, tellimusele saab järgi tulla 24/7, loe tellimise kohta lähemalt...  

Viljandi Linnaraamatukogu üritused ja näitused

 

 

Viljandi Linnaraamatukogu 
                  avatud:

                ER 1019
                  L   1015

   Iga kuu viimane reede suletud
                (sisetööpäev)
               Info: 433 8660